تبلیغات
هیئت دانشجویی محبین علی ابن موسی الرضا.ع - روایت روز آخر کربلا از زبان کاروان تارخ

هیئت دانشجویی محبین علی ابن موسی الرضا.ع
 
یا زهرا(س)

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﺩﺭﺭﻭﺯ23ﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﺎﺭﺥ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ بعداز خواندن دعای آل یاسین ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ)ﻉ(ﺑﺮﻭﺩ،ﭘﯿﺎﺩﻩ.ﭼﻮﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﺷﺮﻃﻪ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻧﺪ.کاﺭﻭﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﺷﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ...
ﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ حرکت ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﻭﺩﯼ ،ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﺯ ﮐﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﯿﺎﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪ...
ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﺒﻢ ﻭﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ...
ﺭﻭﺯ 24ﺍﻡ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧهﺮ ﻋﻠﻘﻤﻪ...ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ6ﻧﻔﺮﺍﺯ ﻫﻤﺴﻔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺪ به مکانهای موردنظربروﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺯﺍﺭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻭﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺍﺯﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺒﺪﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ  ﻧهﺮﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ اول ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻣﻮﻣﯿﻞ ﭘﯿﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺮه گروه دو احساس ﻧﻤﯿﺸﺪ.ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ....
بعدازبازدید از محل های گفته  شده عده ای به بازار رفتند وعده ای به هتل.بعداز ظهر به بعثه رهبری در کربلا رفتیم ودر آنجا مراسم سخرانی وقدر دانی وبعد هم حرم امام برای اقامه نماز مغرب.بعداز نماز درحرم حضرت عباس جمع شده ومراسم وداع با شکوه و غم بسیار برگزار شداما به شخصه لحظه ای هم در این فکر نبودم که باید این محل را ترک کنم ،فکر میکردم تا ابد همان جا خواهم مانداین را جز از آرامشیکه در آنجا بود نمیدانم ولی افسوس که فردای آن روز دیگر آنجا نبودمنوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 شهریور 1392 توسط روایتگر فتح

بالای صفحهتمامی حقوق این وبلاگ برای هیئت دانشجویی محبین علی ابن موسی الرضا.ع محفوظ و انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.